ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านเมืองบัวน้อย

LOCATION :  THAILAND
AREA :  SQ.M
BUDJET :  BAHT
YEAR :  -