อาคารหอประชุม

LOCATION :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
AREA :  9,225  M2
BUDJET :  130,000,000 บาท
YEAR :  2012