อาคารเรียน คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์

LOCATION :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์
AREA :  19,944  M2
BUDJET :  240,000,000 บาท
YEAR :  2011