อาคารปฎิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรมพร้อมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

LOCATION :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
AREA :  13,000  M2
BUDJET :  240,000,000 บาท
YEAR :  2011